Poradnik dla rodziców

Listopad – grudzień 2018

Rodzicom ku uwadze

 Dążenie do wzajemnego zrozumienia powinno towarzyszyć współpracy nauczycieli z rodzicami. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się, a zwłaszcza empatii i aktywnego słuchania służących lepszemu zrozumieniu nie tyle słów, ile uczuć oraz intencji drugiego człowieka jest ważne we współpracy z rodzicami uczniów.

         W szkole czasem zdarzają się sytuacje trudne. Nauczyciel spotyka się z zachowaniami dzieci, które wymagają natychmiastowej interwencji. Bywa, że są to zdarzenia, o których decyduje się poinformować rodziców. To co ma do powiedzenia, nie zawsze będzie dla rodziców miłe.

O czym powinniśmy pamiętać w nawiązywaniu i utrzymaniu właściwej współpracy?

®   -Istnieje wspólny cel: zarówno rodziców jak i nauczycielom zależy na właściwym rozwoju dziecka.

®    Rodzice ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka, szkoła wspiera rodziców w pełnionych przez nich funkcjach.

®    Rodzice są najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Szkoła uczy i wychowuje dzieci, dla których niezwykle ważne są jednolite zasady postępowania, jednolitość w stawianiu granic naszemu dziecku przez rodziców i nauczycieli.

®   Rodzice wywierają ogromny wpływ na przyswajanie przez dzieci wartości, są drogowskazami dla dziecka w jego drodze ku dorosłości. Szkoła dopełnia działania rodziny, uczy określonych norm społecznych.

®   Zarówno nauczycielom jak i rodzicom powinno zależeć na budowaniu właściwych relacji.

®   Zintegrowanie się podmiotów szkoły: uczniów, nauczycieli i rodziców daje szansę na ujednolicenie oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny.

®   Osobiste zaangażowanie się rodziców i nauczycieli przynosi oczekiwane efekty.

®   Należy dążyć do znoszenia barier komunikacyjnych w relacjach nauczyciel- rodzic.

®    Rodzice i nauczyciele nie są przeciwnikami, są sojusznikami, mają wspólne cele i mogą nawzajem się wspierać.

®   Barierą skutecznego porozumiewania się są: postawa roszczeniowa, zmęczenie, napięcie nerwowe, brak otwartości, szczerego dialogu, brak chęci poszukiwania właściwych rozwiązań, postawa permisywna, niewłaściwe postawy rodzicielskie takie jak: postawa nadmiernie wymagająca, unikająca, wrogie nastawienie się do nauczyciela, tendencja do unikania kontaktów

®   We wzajemnych relacjach warto pamiętać o opanowaniu zdenerwowania, przyjęciu przyjaznej, akceptującej postawy wobec rozmówny.

®    Należy podejmować wysiłek pokonywania negatywnego nastawienia.

®    Spokojny ton głosu, uśmiech, patrzenie na twarz rozmówcy są potrzebne, bo sygnalizują zainteresowanie, otwartość i chęć nawiązania kontaktu.

®   Nauczycielom i rodzicom zależy na efektywnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

®   Powinna mieć miejsce wymiana obserwacji i doświadczeń, ubogacenie wiedzy i kompetencji wychowawczych.

®   Należy bazować głównie na mocnych stronach dziecka.

®    Ważne jest, by budować autorytet rodzica i nauczyciela.

®    W obecności dzieci rodzice nie powinni krytycznie wyrażać się o nauczycielu.

®   Zdarzają się sytuacje, w których niechęć rodziców uczniów wobec siebie przekłada się na niechęć ich dzieci i prowadzi do zaburzonych relacji z kolegami.

®    Należy sobie uświadomić, jak ważne jest właściwe współdziałanie i dążyć do tego, by było ono efektywne, celowe, satysfakcjonujące i potrzebne.