Zasady bezpiecznego korzystania z dziennika elektronicznego LIBRUS w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Czym jest dziennik elektroniczny?

Dziennik elektroniczny to specjalny program komputerowy. Służy przede wszystkim do zapisywania i sprawdzania informacji o ocenach uczniów, nieobecnościach, czy tematach lekcji, ale również służy do komunikacji i wymiany informacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i dziećmi.

W Librusie zapisywanych jest więc bardzo dużo informacji (danych osobowych) o pracownikach szkoły, rodzicach, ale przede wszystkim o dzieciach.

Kto i dlaczego ma konto do dziennika elektronicznego?

Uczniom, rodzicom i nauczycielom zakłada się niezależnie konta. Jest to ważne, ponieważ każda z tych grup w szkole ma inne prawa i obowiązki.

Uczniowie – odczytują informacje o swoich wynikach w nauce, odbierają różne informacje od nauczycieli, prowadzą korespondencję z nauczycielami.

Rodzice – odczytują informacje o wynikach w nauce swoich dzieci, usprawiedliwiają nieobecności, odbierają informacje od nauczycieli oraz prowadzą z nimi korespondencję.

Nauczyciele – wprowadzają informacje o wynikach w nauce, sprawdzianach, nieobecnościach, dokumentują proces dydaktyczny, przekazują różne informacje i prowadzą korespondencję
z uczniami i rodzicami.

Różne konta posiadają różne uprawnienia, a więc w dzienniku elektronicznym nauczyciele mogą robić inne rzeczy niż rodzice, a rodzice inne niż dzieci.

Dlaczego rodzic i dziecko nie mają wspólnego konta?

Ponieważ rodzic ma inne prawa i obowiązki niż dziecko. Te prawa i obowiązki są zapisane w przepisach np. Ustawie – Prawo oświatowe.

Gdyby rodzice i dzieci używali tego samego konta nie było by możliwe określenie kto się zalogował, kto odczytał wiadomość, kto sprawdził oceny, kto usprawiedliwił nieobecność itd.

Dostęp do konta, czyli logowanie

Użytkownicy dziennika elektronicznego – czyli wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele posiadają swoje własne, indywidualne konta. Nie ma więc obawy, że ktoś będzie miał podgląd do informacji (np. korespondencji) innego użytkownika, lub że będzie mógł udawać kogoś kim nie jest (np. uczeń rodzica).
Z kont przeznaczonych dla rodziców mogą korzystać wyłącznie rodzice (lub opiekunowie prawni). Zaleca się również, aby rodzice nie korzystali z kont swych dzieci, a korzystali z tych rodzicielskich (dajmy dobry przykład najmłodszym).

Aby dostać się do konta w dzienniku elektronicznym musimy się zalogować. Wszyscy uczniowie i rodzice dostają od wychowawcy klasy lub pracownika sekretariatu informacje o swoim identyfikatorze (loginie) oraz swoje hasło startowe.

LOGOWANIE = LOGIN + HASŁO

UWAGA!
Hasło startowe służy tylko do pierwszego zalogowania. Po pierwszym zalogowaniu musimy to hasło zmienić!

Czym jest login i hasło?

Nasz login (identyfikator) jest jedną z dwóch części „klucza”, który pozwala zalogować się do dziennika. Drugą częścią klucza jest nasze hasło.

Identyfikator (login) nigdy się nie zmienia, jest na stałe przypisany do naszego imienia i nazwiska. Identyfikator jest znany wyłącznie administratorowi dziennika (pracownik szkoły).

UWAGA!
Hasło jest elementem, który możemy w dowolnym momencie zmienić. Z wyjątkiem hasła startowego, hasło jest informacją poufną, nie zna jej nikt poza właścicielem konta; jest także informacją prywatną, a więc nigdy, nikomu go nie udostępniaj i pamiętaj nikt, nigdy nie powinien prosić Cię o podanie hasła – nawet administrator dziennika.

Zasady bezpieczeństwa – wykorzystanie haseł

Zobowiązuje się rodziców i uczniów do okresowej zmiany hasła – nie rzadziej, niż 1 raz w miesiącu.

Zaleca się do używania haseł posiadających co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej 1 litera i 1 cyfra.

Kategorycznie zabronione jest udostępnianie lub przekazywanie haseł do kont innym osobom niż ich właściciele!

UWAGA!

  • W przypadku niezabezpieczenia, przekazania lub udostępnienia przez właściciela konta swojego hasła (lub loginu i hasła) ponosi on pełną odpowiedzialność za zdarzenia i skutki, które mogą wystąpić.
  • Złamanie zasad dotyczących bezpieczeństwa haseł może wpływać na bezpieczeństwo całego programu dziennik elektroniczny. W takim przypadku administrator ma prawo tymczasowo lub całkowicie zablokować dostęp do konta – będzie to oznaczało brak możliwości zalogowania się.

Szkoła zastrzega sobie prawo do wymuszenia zmiany hasła po I półroczu nauki.

Aplikacja Librus – cała szkoła w Twoim smartfonie https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/aplikacja-librus-cala-szkola-w-twoim-smartfonie

Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-zalogowac-sie-do-systemu-synergia-krotki-przewodnik-2