„Dobra szkoła- to przede wszystkim mądra szkoła.

 Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani

 w nią ludzie poczują się związani najpiękniejszym zadaniem

 – zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości

ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę” .

Św. Jan Paweł II

– Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach wiary chrześcijańskiej. Chrześcijańska koncepcja osoby ludzkiej i chrześcijański system wartości stanowią punkt odniesienia inspiracji dla wszechstronnej działalności szkoły.

–  Tożsamość szkoły zawarta jest w Statucie Szkoły.

– Szkoła  opiera się na nauce naszej patronki Bł. Bolesławy Lament oraz Św.Jana Pawła II, która jest drogowskazem prowadzonej pracy pedagogicznej.

– Szkoła stwarza optymalne warunki rozwoju młodego człowieka w wymiarze:

  • intelektualnym,
  • psychicznym,
  • społecznym,
  • zdrowotnym,
  • estetycznym,
  • moralnym i duchowym,
  • wprowadza w świat wartości, w system wartości,
  • ukazuje wzorce osobowe. 

– Priorytetowym zadaniem szkoły jest wychowanie młodego człowieka na dobrego Polaka, podtrzymywanie tożsamości narodowej, umiłowanie Ojczyzny.

– Szkoła traktuje każde dziecko jako podmiot wychowania, samodzielną jednostkę, uznając jego prawo do godności, autonomii oraz liczy się z jego rzeczywistymi możliwościami i potrzebami.

– Szkoła wspiera rodzinę w pełnionych przez nią funkcjach. Rodzice są najważniejszymi partnerami szkoły w dziedzinie wychowania, opieki, profilaktyki i edukacji dziecka.

– Została zbudowana platforma właściwej współpracy, współdziałania, współdecydowania szkoła – dom – środowisko rodzinne.

– Szkoła jest miejscem przyjaznym i  bezpiecznym dla każdego ucznia, nauczyciela i rodzica.

– Szkoła stwarza szerokie spectrum różnorodnych, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych odpowiadających zdolnościom i zainteresowaniom uczniów, wyzwalających ich aktywność i kreatywność.

– Szkoła kształtuje i rozwija świadomość zdrowotną uczniów. Edukacja do zdrowia stanowi najwyższy priorytet, ponieważ zdrowa i wykształcona populacja dzieci, to zdrowa i pomyślna przyszłość.