I. Postanowienia ogólne

 1. Szafki stanowią własność szkoły.
 2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole w klasach IV-VIII.
 3. W uzasadnionych przypadkach z szafek mogą korzystać uczniowie klas I – III.
 4. Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.
 5. Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia oraz zapasowy, który pozostaje w szkole
  i nie podlega wydawaniu.
 6. Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafki przez ucznia.

II. Obowiązki szkoły.

 1. Woźna przechowuje zapasowe klucze do szafek oraz przyjmuje zgłoszenia dotyczące zagubienia klucza.
 2. Woźna szkoły, po potwierdzeniu dokonania wpłaty na konto szkoły lub w księgowości, wydaje dorobiony klucz do szafki.

III. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych wyrobów tytoniowych, środków odurzających,  jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne itp..
 5. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: rzeczy wartościowych, żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.
 6. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki: napisów, rysunków, przyklejania naklejek i plakatów oraz innych działań mających skutek trwały.
 7. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 8. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić do wychowawcy, wicedyrektora szkoły lub pracownika obsługi.
 9. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do uporządkowania szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza wychowawcy.

IV.     Klucze i zasady ich użytkowania.

 1. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia oraz zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.
 2. W przypadku, kiedy uczeń zapomniał kluczyka, prosi o pomoc współużytkownika szafki. Jeżeli nie ma osoby, z którą dzieli szafkę, uczeń może zwrócić się o pomoc do woźnej szkoły. Woźna otwiera szafkę. W tym dniu szafka do końca zajęć edukacyjnych jest otwarta.
 3. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się u wychowawcy. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany zamka.
 4. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.
 5. Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku.
 6. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia wicedyrektora szkoły. Klucz dorabiany jest na koszt ucznia – opłata należy wpłacić na konto szkoły.

V. Kontrole i zasady ich przeprowadzania.

 1. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek wychowawca, dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły, może przeprowadzać kontrole okresowe w obecności ucznia.
 2. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach:
  • uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych regulaminem;
  • na wniosek policji lub innych służb do tego uprawnionych;
  • na żądanie rodziców ucznia.
 3. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół. W przypadku naruszenia regulaminu dyrektor może odebrać uczniowi prawo do korzystania z szafki.